การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ

การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานการประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ ณ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ นายณัฐพล พรมลี ศึกษานิเทศก์ นายวุฒิชัย คำเสมอ ศึกษานิเทศก์ นางสาวจตุพร พงศ์พีระ ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมสัญจรฯ ในครั้งนี้ด้วย

โดยการประชุมสัญจรฯ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทิศทางการจัดการศึกษา มอบนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ปีงบประมาณ 2566 และบูรณาการ การนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 รวมทั้งการให้บริการยืม ก.พ.7 / ก.ค.ศ. 16 *เฉพาะสหวิทยาเขต การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) รายละเอียดเพิ่มเติม