การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตยศสุนทร และสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว

การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตยศสุนทร และสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานการประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตยศสุนทร ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการประชุมสัญจรฯ สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมน์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ศึกษานิเทศก์ นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ นางอัมริสตา แสงงาม ศึกษานิเทศก์ นายณัฐพล พรมลี ศึกษานิเทศก์ นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ นางสาวจตุพร พงศ์พีระ ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมสัญจรฯ ในครั้งนี้ด้วย

โดยการประชุมสัญจรฯ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทิศทางการจัดการศึกษา มอบนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ปีงบประมาณ 2566 และบูรณาการ การนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 รวมทั้งการให้บริการยืม ก.พ.7 / ก.ค.ศ. 16 *เฉพาะสหวิทยาเขต การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) รายละเอียดเพิ่มเติม