การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

          ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2565 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิษฐ์ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นางวิมลวรรณ  เปี่ยมจาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวณัฐวดี วังสินธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ร่วมการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ ทั้งนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับโล่ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBECQA ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

1)โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ

2)โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

3)โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

4)โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยาคม

5)โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม