โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนในสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม