กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อให้คะแนนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อให้คะแนนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อให้คะแนนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร จำนวน 3 ชมรม ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีน่า จำกัด มหาชน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม