การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
          วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ ดร.ณัฐวดี วังสินธ์ และว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) และสังเกตการสอน คุณครูเษฎา จันทร์เปล่ง ครูโรงเรียนเลิงนกทา และคุณครูต่างชาติ (Mr.John Mark Delfin lgnaico) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
          ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการบริหาร คณะครู โรงเรียนเลิกนกทา ที่มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา