การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมและจัดทำคู่มือนวัตกรรมเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมและจัดทำคู่มือนวัตกรรมเขตพื้นที่การศึกษา

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมและจัดทำคู่มือนวัตกรรมเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทาง 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มีจุดเน้นในการพัฒนาสำนักงานมาตรฐาน โรงเรียนมาตรฐาน เด็กขยันเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ 21 ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ ทุกภาคส่วนสนับสนุนสู่พื้นที่นวัตกรรม และให้ความสำคัญกับการจัดทำนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การได้เครื่องมือและคู่มือนวัตกรรมที่มีคุณภาพตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม