การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1) ความปลอดภัย 2)พาน้องกลับมาเรียน 3)โรงเรียนคุณภาพและสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ i-MES สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม