การติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (home school) ปีการศึกษา 2564

การติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (home school) ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 การติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (home school) ปีการศึกษา 2564 นำโดย นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา และคณะครูโรงเรียนพยุห์วิทยา พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนอินอชิตา” ณ ที่อยู่อาศัยของนักเรียน  รายละเอียดเพิ่มเติม