การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล พร้อมบรรยายพิเศษและมอบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม