การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง กรรมการและเลขานุการ และนางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ และนายอภิชาต ศรีสุข ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ราย คือ นางบุญเรือน คูณทวี ผอ.โรงเรียนประสานมิตรวิทยา นายสุพิษ จอมหงษ์ ผอ.โรงเรียนบัวเจริญวิทยา นายวิทยา ธรรมบุตร รอง ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และนายจักรพล กลางมะณี รอง ผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม พร้อมด้วยลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 ราย คือ นายสังวร วรรณทวี ผอ.โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา นายมิตร บุญใส ผอ.โรงเรียนสวายพิทยาคม นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์ ผอ.โรงเรียนบัวน้อยวิทยา และนายเทพปทาน สีแก้ว ผอ.โรงเรียนน้ำคำวิทยา ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม