การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดย นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฐวดี วังสินธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม