การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

          การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา นายทรงศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะ ณ โรงเรียนห้องแชงวิทยาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติม