การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม