การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดยโสธร

การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดยโสธร

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม