การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและการสร้างแรง บันดาลใจ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม