การประชุมคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

             วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม