พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตปรางค์กู่

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตปรางค์กู่
          วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิษฐ์ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตปรางค์กู่ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
          ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตปรางค์กู่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจ รวมทั้งเป็นการพัฒนาข้าราชการครูในสหวิทยาเขตให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมนวัตกรรมเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS และสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เข้ารับการอบรมและทางราชการ รายละเอียดเพิ่ม