การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในหน่วยงาน กลุ่มอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในหน่วยงาน กลุ่มอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมต้อนรับ นางไฉไล ช่างดำ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในหน่วยงาน กลุ่มอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เตรียมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในรอบ 6 เดือนหลัง โดยมีแผนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) เน้นให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10 สมัครเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระบบออนไลน์ให้ได้ 100% และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจในสถานศึกษา ส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ผ่านการใช้แอปพลิเคชันก้าวท้าใจ และใช้แอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมศรีโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม