การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

          วันที่ 29 เมษายน 2565 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิษฐ์ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าวิชาการ จำนวน 45 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  รายละเอียดเพิ่มเติม