การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

          วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วม การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM cloud meeting ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
          โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วางแผน ประสาน เชื่อมโยงแนวทางพัฒนางานด้านนิเทศการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนิเทศการศึกษา ให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม