การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 7/2564

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 7/2564

          วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 7/2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
          ในการนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 มอบรางวัลและขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ระดับประเทศ ประกอบด้วย 1) สภานักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา” 2) ลูกเสือ เนตรนารีได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการได้รับเข็มลูกประโยชน์ ประจำปี 2564 ชั้นที่ 3 จำนวน 5 คน ต่อมาเป็นการมอบรางวัลและขอแสดงความยินดีกับ นายกรกต คงทน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สหวิทยาเขตเลิง กุดชุม ไทยเจริญ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Over AIl Low Net การแข่งขันกอล์ฟสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ชิงถ้วยรางวัล ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนและครอบครัว จำนวน 7 ราย พร้อมทั้ง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม