การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14

          วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม