การตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

      การตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมรับการตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 14 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ดร. วรัท พฤกษาทวีกุล) ณ โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม