ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564