การนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

การนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

          วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประธานคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ออกนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของบ้านเรียน “อินอชิตา” อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม