การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีงบประมาณ 2565-2568

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีงบประมาณ 2565-2568

          วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีงบประมาณ 2565-2568 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
          โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเพื่อให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2568 ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560) และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มาตรฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม