การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบ Active Learning ตามแนววัฒนธรรมชาวพุทธ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบ Active Learning  ตามแนววัฒนธรรมชาวพุทธ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแบบ Active Learning  ตามแนววัฒนธรรมชาวพุทธ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นครูต้นแบบคนคุณธรรม และสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาการเรียนรู้  เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีคุณภาพ แบบวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม