การประชุมออนไลน์สื่อสารสร้างความเข้าใจและสะท้อนผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

การประชุมออนไลน์สื่อสารสร้างความเข้าใจและสะท้อนผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมออนไลน์สื่อสารสร้างความเข้าใจและสะท้อนผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุมศรีโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก และกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม