การประชุมเตรียมการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

การประชุมเตรียมการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

          วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสุนทร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม