พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

          วันที่ 24 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมพิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม