การประชุมและรายงานการติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

การประชุมและรายงานการติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

          วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  เข้าร่วมประชุมและรายงานการติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยมีดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงฯ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม