ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

             วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามโรงเรียนในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม