การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

          วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567  ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม