การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบออนไลน์

          วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยนายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลยุคใหม่ โดย อาจารย์ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดย คุณพรพิพัฒน์ สินธุวงษานนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และเป็นระบบที่เชื่อมโยงประสานให้ส่วนงานต่างๆ และเกิดความตระหนักในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน และส่งเสริมบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม