ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 225 เขต และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้คะแนนรวม 92.65 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน อันดับที่ 139 (จำนวน 225 เขต) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.uprightschool.net
          และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร)และมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด) ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการประเมินฯเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ