การประชุมกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย

การประชุมกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย

          วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย พร้อมกล่าวต้อนรับ คณะทีมที่ปรึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทีมที่ปรึกษา นำโดย นายพิทยา นามบุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผศ.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี ข้าราชการบำนาญเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  และนางนิรมล โพธะ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม