การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อหนังสือเสริมทักษะ สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ON HAND ทางออนไลน์ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อหนังสือเสริมทักษะ สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ON HAND ทางออนไลน์ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564

          วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อหนังสือเสริมทักษะ สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ON HAND ทางออนไลน์ Video Conference ผ่านระบบ google meet  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม