การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++

          ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ โดยมี พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้งานในการรับส่งหนังสือราชการไปยังโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ AMSS++ โดยนายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม