การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

        การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เป็นประธาน ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม