การประชุม “การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

การประชุม “การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุม “การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564) พร้อมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมของบุคคลสู่วิถีสุจริตชน โดย นายสมพร อาษา ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ต่อมาเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายวิลาส วรรณแสง ข้าราชการบำนาญ อดีต นิติกรชำนาญการพิเศษ และการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและการปรับปรุงระบบการทำงาน การวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการบริการ โดยนายจรัญ น้อยพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในตอนท้ายของการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้แจงเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ และคณะ  รายละเอียดเพิ่มเติม