การประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

การประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นเป็นชี้แจงเรื่อง การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดย นางสาวกัญญาภัค  มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะ

โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมออนไลน์ของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมออนไลน์ของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นคุณภาพของสถานศึกษาและใช้ผลการสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดในปีการศึกษาถัดไป รายละเอียดเพิ่มเติม