การประชุมการเตรียมความพร้อมคณะวิทยากรและคณะทำงาน ในการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด

การประชุมการเตรียมความพร้อมคณะวิทยากรและคณะทำงาน ในการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมการเตรียมความพร้อมคณะวิทยากรและคณะทำงาน ในการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม