การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ ในยุค New normal

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพในยุค New normal

          วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพในยุค New normal การวิจัยในชั้นเรียน ในยุค Digital Transformation สู่การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามหลักการการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม