การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางไกลในรูปแบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เพื่อนำนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick Win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick Win) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ อาทิ การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จากนั้น นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ทิศทางการดำเนินงานในปะงบประมาณ 2564 (มิถุนายน ถึงกันยายน 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม