การฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รุ่นที่ 2

          วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference. รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ การจัดการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และเพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง และป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม