สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรจัดการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรจัดการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

          วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จัดการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โดยมี พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง และป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม