การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564

          วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบประชุมทางไกล Video Conference ด้วย Microsoft Team ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม