การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม