สพม.28 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2563

วันจันทร์ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ( ศรีสะเกษ – ยโสธร )
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ( ศรีสะเกษ – ยโสธร ) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬายูโด สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย และแจ้งนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-พ.ศ.๒๕๖๕ (สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ),แจ้งนโยบายและจุดเน้นเพื่อการพัฒนา สพม.๒๘ ดังนี้“สำนักงานมาตรฐาน/โรงเรียนมาตรฐานเด็กขยันเรียนรู้ สู่ศตวรรษ ที่ ๒๑ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ และทุกส่วนภาคส่วน สนับสนุน สู่พื้นที่นวัตกรรม,แจ้งวิสัยทัศน์ สพม.๒๘ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้แทนจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ( ศรีสะเกษ – ยโสธร )ดูเพิ่มเติม